immersing

Sufi, go with Avinash and Gurdeep and immerse Nilu's ashes in the Ganges at Hardwar.

Sufi, Avinaş ve Gurdip'le git. Nilu'nun küllerini al ve onları Haridvar'dan Ganj nehrine dök.

instead of rameshwaram programe of immersing your ashes in the goa.. so you changed my programe.

yerine rameshwaram ve sizin kül çeker Programda Goa. . sen benim Programda değişti.

It's a brand-new immersion blender?

Bu yepyeni bir daldırma blender mı?

My whole life, I've immersed myself in science and and schematics.

Tüm haytım boyunca kendimi bilim ve ve şemalara kaptırdım.

Find a new love, and immerse yourself in it.

Yeni bir aşk bulacaksın ve kendini ona adayacaksın.

Total freedom of movement, total sensory immersion.

Tamamen hareket özgürlüğü, tamamen duyusal gerçeklik.

No, no, cinematic-immersion zone.

Hayır, adı sinematik-tutulma bölgesi.