improved:

The new, permanent, young and improved and stronger, I might add, George Stanley Banks.

Yeni, kalıcı, genç, geliştirilmiş ve daha güçlü bir George Stanley Banks.

Because the new company direction also means a course a new and improved logo.

Yeni bir şirket yönetmek yeni planlar anlamına ve yeni geliştirilmiş bir logo anlamına gelir.

If I can improve the music program, then Lugosi Public School becomes a fine arts school,

Eğer ben de müzik programını iyileştirirsem Lugosi Halk Okulu bir güzel sanatlar okulu olacak.

The new and improved glee club has officially begun.

Yeni ve gelişmiş glee kulübü resmen başladı.

Marge, Lisa and I were just discussing how to improve tonight's performance.

Marge, Lisa ve ben bu geceki performansı nasıl geliştirebileceğimizi tartışıyorduk.

It's improved things some, but there's still work to do.

Bazı şeyleri geliştirdi ama Hala çok var.

That's a big improvement.

Bu büyük bir gelişme.

JOKER: New and improved Joker products!

Yeni ve geliştirilmiş Joker ürünleri!

It's a temporary improvement, entirely due to your presence.

Bu geçici bir gelişme, tamamen senin varlığından.

I mean, I'm not that good, but you're really not improving.

Demek istediğim ben bu işte iyi değilim ama sen hiç ilerliyemiyorsun.