English-Turkish translations for indicate:

göstermek · işaret etmek · belirtmek · bildirmek · other translations

indicate göstermek

The crime scene indicates a double murder, suicide and one seriously injured young man.

Olay yeri gösteriyor ki çifte cinayet, intihar ve ağır yaralı genç bir adam var.

This type of stalking behavior indicates a personal motive.

Bu tür takipçilik kişisel bir sebep olduğunu gösteriyor.

Uh, GPS indicates they're on Bowery. Repeat, Bowery moving south towards Pell.

GPS Bowery'de olduklarını gösteriyor. tekrar ediyorum, Bowery, Pell'e doğru güneye gidiyorlar.

Click to see more example sentences
indicate işaret etmek

This flag, at Los Angeles, indicates a lead.

Los Angeles'daki bu bayrak bir ipucunu işaret ediyor.

Yes, because it could indicate espionage.

Öyle, çünkü casusluğu işaret edebilir.

This ability to adapt, Master Kon may indicate advanced evolution.

Bu uyum hünerleri, Efendi Kon ileri derece bir evrime işaret ediyor olabilir.

Click to see more example sentences
indicate belirtmek

Psychological evaluation: alcohol and substance addiction indicated.

Psikolojik değerlendirme, alkol ve madde bağımlılığı belirtti.

Now the red and orange areas Indicate significant brain activity.

Kırmızı ve turuncu bölgeler önemli beyin aktivitelerini belirtiyor.

Because I have a boy here, and he's indicated that

Çünkü burada bir oğlan çocuğu var ve şunu belirtiyor ki

Click to see more example sentences
indicate bildirmek

It is indicating a convergent evolution, or perhaps a common ancestry, and the implications of that are staggering!

Bu, yakınsak bir evrimin veya ortak bir soydan geldiğimizin işareti olabilir ve bunun imâsı bile şok edici.

It's indicating a convergent evolution. Or perhaps a common ancestry. And the implications of that, are staggering I mean.

Bu, yakınsak bir evrimin veya ortak bir soydan geldiğimizin işareti olabilir ve bunun iması bile şok edici.