English-Turkish translations for initiative:

girişim · ilk · başlatan · inisiyatif · ön · girişkenlik · girişimcilik · girişken · other translations

initiative girişim

Or is this some new kind of diplomatic initiative?

Ya da bu yeni bir çeşit diplomatik girişim mi?

There was an idea, Stark knows this, called the Avengers Initiative.

Bir fikir vardı, Stark bunu biliyor adı Yenilmezler Girişimi.

Ms. Pinewood, Leslie's public health initiative has been a huge success.

Bayan Pinewood, Leslie'nin halk sağlığı girişimi büyük bir başarı oldu.

Click to see more example sentences
initiative ilk

Initial internal affairs inquiry with charles crews, detective, lapd.

İlk içişleri sorgusu, Charles Crews ile dedektif, LAPD.

And initial here and here.

İlk buraya ve buraya.

What is the initial test, Dr Reid?

İlk test ne olmalı, Dr Reid?

Click to see more example sentences
initiative başlatan

This is Crystal Palace initiating emergency conference.

Bu acil durum konferansını başlatan Kristal Saray.

Agent Stanley Goodspeed, Agent Trainee Marvin Isherwood initiating exam of wooden crate.

Ajan Stanley Goodspeed, Stajyer Ajan Marvin Isherwood tahta bir kutunun incelemesine başlıyoruz.

Fury's quietly started a new initiative.

Fury sessizce yeni bir girişim başlattı.

Click to see more example sentences
initiative inisiyatif

Lawyers for the Freedom Initiative took him very seriously.

Özgürlük İnisiyatifi avukatları onu çok ciddiye aldılar.

Do you know what initiative is?

İnisiyatif ne demek biliyor musun?

She showed initiative.

O inisiyatif gösterdi.

Click to see more example sentences
initiative ön

Troy Webster initiated contact with me three months ago.

Troy Webster, benimle üç ay önce bağlantı kurdu.

Have you ever seen these initials before?

Bu harfleri daha önce hiç gördün mü?

So initial here, here, here and here.

İlk önce buraya, buraya, buraya ve buraya.

Click to see more example sentences
initiative girişkenlik

So I'm taking the initiative, and I Booked a motel room.

Bu yüzden girişkenliği ben yaptım ve bir motel odası ayarladım.

Lieutenant Rollins demonstrated superb leadership, initiative and exceptional resourcefulness.

Teğmen Rollins, mükemmel liderlik girişkenlik ve özel bir beceriklilik göstermiştir.

Particularly, if the candidate showed initiative.

Özellikle de eğer aday girişkenlik gösterirse.

Click to see more example sentences
initiative girişimcilik

Sydney Thompson was a consultant with Lunders Global Initiative.

Sydney Thompson, Lunders Global Girişimciliğin bir danışmanıydı.

Welcome to the Dharma Initiative.

Dharma Girişimciliğe hoş geldin.

Lunders Global Initiative.

Lunders Global Girişimcilik.

initiative girişken

Yeah, that a boy, initiative.

Evet, şu çocuk, girişken.

Those girls that initiate are all perverts or lower-classed people.

Öyle girişken kızlar ya sapık, ya da aşağı-tabaka insanlardır.