jokes

Maybe this is a joke to you, but my parents died that day.

Senin için bu bir şaka olabilir, ama benim ailem o gün öldü.

So I say to him, "Listen if this is a joke, it's sick. A pretty bad joke.

Ben de ona, "Bana bak eğer bu bir şakaysa, çok iğrenç, kötü bir şakaydı" dedim.

Okay, but this just looks like a bad joke.

Peki, ama bu sadece kötü bir şaka gibi görünüyor.

No, no, this is a joke, right?

Hayır, hayır, bu bir şaka değil mi?

No, this is not a joke, okay?

Hayır, bu bir şaka değil, tamam mı?

And this is not a joke!

Ve bu bir şaka değil.

All this is a big joke for you, right?

Hepsi senin için büyük bir şaka, değil mi?

If this is some kind of joke, it's not funny.

Eğer bu bir tür şakaysa hiç komik değil.

Oh, come on, sir, It's like a bad joke!

Oh, hadi ama efendim, bu kötü bir şaka gibi!

Okay, so this isn't a joke?

Bu bir şaka değil mi?