English-Turkish translations for kind:

tür · çeşit · gibilere, gibileri · nazik · biçim · iyi · tarz · kibar · kızmamak · nevi · tip · tatlı · hoş · kalpli · sevecen · cömert · iyi kalpli · sevimli · cins · ince · şefkatli · kibarlık · yardımsever · içten · şefkatle · yürekli · karakter · merhametli · other translations

kind tür

And I always thought he was much more the kind of guy that you should go for.

Ve ben her zaman onun sizin için gitmeli bu adam çok daha fazla tür olduğunu düşündüm.

Okay, maybe it's not one, but it's definitely some kind of hair.

Tamam, belki kasık kılı değil. Ama kesinlikle bir tür kıl.

She's done this kind of thing before?

Daha önce bu tür bir şey yapmış mıydı?

Click to see more example sentences
kind çeşit

What kind of man would do a thing like that?

Ne çeşit bir adam böyle bir şey yapar ki?

What, uh, kind of party is this?

Bu ne çeşit bir parti böyle.

But I know that this is some kind of misunderstanding.

Ancak bunun bir çeşit yanlış anlaşılma olduğunu biliyorum.

Click to see more example sentences
kind gibilere, gibileri

In fact, I think this is a friendly message, kind of like, "hey, want to play?" And, yes, I want to play.

Aslında, sanırım bu çok dostça bir mesaj sanki "hey, oynamak ister misin?" der gibi. ve, evet, oynamak istiyorum.

Kind of a big problem, really.

Büyük bir sorun gibi gerçekte.

And it's kind of a

Biraz da şey gibi

Click to see more example sentences
kind nazik

You're a very kind person, and you've been good to me.

Çok nazik bir insansın, ve bana çok iyi davrandın.

Beautiful and kind.

Güzel ve nazik.

Well, thank you, kind sir.

Sağ olun, nazik efendim.

Click to see more example sentences
kind biçim

What kind of question is that? You know, only girls would ask such a question

Baba, ne biçim soru bu? bilirsin, sadece kızlar böyle bir soru sorabilir!

What the hell kind of name is that?

Ne biçim bir isim bu böyle?

What kind of a daughter says that?

Ne biçim bir evlat bunu der ki?

Click to see more example sentences
kind iyi

I have no idea what kind of police officer you are but you're a very good teacher.

Senin nasıl bir polis memuru olduğun hakkında hiçbir fikrim yok, ama çok iyi bir öğretmensin.

And more than that, I'm a good and kind person.

Ve daha da fazlası, iyi ve nazik bir insanım.

Those are the best kind, right?

En iyisi onlar değil mi?

Click to see more example sentences
kind tarz

And I said, "No, she's not that kind of a girl.

Ve dedim ki: "Hayır, o tarz bir kız değil,

You, you've done this kind of thing before?

Bu tarz bir şey daha önce de yapmışsın. Evet.

And it's not exactly your kind of place.

Ve burası senin tarzın bir yer sayılmaz.

Click to see more example sentences
kind kibar

He's a very kind man.

Çok kibar bir adam.

He's very sweet and kind to me.

Bana karşı çok hoş ve kibar.

He also told me that you were strong and kind a decent man.

Ayrıca senin güçlü ve kibar adam gibi bir adam olduğunu söyledi.

Click to see more example sentences
kind kızmamak

And I said, "No, she's not that kind of a girl.

Ve dedim ki: "Hayır, o tarz bir kız değil,

No, no, not that kind of girl.

Hayır o tip bir kız değil.

I'm not this kind of girl.

Ben böyle bir kız değilim.

Click to see more example sentences
kind nevi

And that made me kind of happy.

Ve bu da, beni bir nevi mutlu etti.

Well, yeah, kind of.

Evet, bir nevi öyle.

And you're a princess of some kind.

Ve sen de bir nevi prensessin.

Click to see more example sentences
kind tip

No, no, not that kind of girl.

Hayır o tip bir kız değil.

That kind of thing happens only once or twice every two thousand years.

Bu tip şeyler, her bin yılda, ancak bir ya da iki kez olur.

You're not the type to do that kind of thing.

Öyle bir şey yapacak bir tip değilsin ki.

Click to see more example sentences
kind tatlı

Something kind and sweet and beautiful.

Tatlı, nazik ve güzel bir şey.

She's sweet and kind.

Tatlı ve nazik biri.

Thank you. Thank you, you sweet, kind man.

Sağ ol, çok sağ ol tatlı ve iyi kalpli adam.

Click to see more example sentences
kind hoş

That's very kind, but we both know that's not enough.

Bu çok hoş, ancak ikimiz de biliyoruz ki yeterli değil.

He's very sweet and kind to me.

Bana karşı çok hoş ve kibar.

Was this, like, some kind of goodbye present?

Bu, hoşça kal hediyesi gibi bir şey miydi?

Click to see more example sentences
kind kalpli

Very old and very kind, and the very, very last.

Çok yaşlı ve çok iyi kalpli ve en sonuncu.

And this is a kind man with a good heart.

İşte bu da iyi bir kalbe sahip iyi bir adam.

Thank you. Thank you, you sweet, kind man.

Sağ ol, çok sağ ol tatlı ve iyi kalpli adam.

Click to see more example sentences
kind sevecen

This is my favorite kind!

Bu benim en sevdiğim tür!

My favorite kind.

En sevdiğim tür.

My favorite kind of weekend morning.

En sevdiğim hafta sonu sabahı.

Click to see more example sentences
kind cömert

You are a very kind and generous young man.

Sen çok nazik ve cömert bir genç adamsın.

You are a kind and generous man.

Sen kibar ve cömert bir adamsın.

The most kind and loving and generous.

En nazik en sevgi dolu ve en cömert.

Click to see more example sentences
kind iyi kalpli

Very old and very kind, and the very, very last.

Çok yaşlı ve çok iyi kalpli ve en sonuncu.

And this is a kind man with a good heart.

İşte bu da iyi bir kalbe sahip iyi bir adam.

Seems like my son has a kind heart

Aynı benim oğlum gibi iyi bir kalbi var

Click to see more example sentences
kind sevimli

But he's really, really sweet and kind of interesting.

Ama çok ama çok sevimli ve biraz da ilginç biri.

So he's smart, cute and kind.

Yani o, zeki, sevimli ve kibar.

It's actually kind of cute.

Aslında bu sevimli bir şey.

Click to see more example sentences
kind cins

He could call White Mike, but he's a drug dealer and what kind of idea is that?

Beyaz Mike'ı arayabilir ama o da bir uyuşturucu satıcısı. Ne cins bir fikir bu?

Come on, man, what kind of person are you?

Haydi, adamım, ne cins bir insansın sen?

What kind of old man is this?

Ne cins bir ihtiyar bu böyle?

Click to see more example sentences
kind ince

It's kind of nice, you know?

Bu çok ince biliyor musun?

How sweet, how kind.

Ne tatlı. Ne ince.

I'm doing you a kindness.

Sana bir incelik yapıyorum.

Click to see more example sentences
kind şefkatli

Why this moment is so kind?

Bu an neden bu kadar şefkatli?

You're so kind and gentle tonight.

Bu gece çok şefkatli ve naziksin.

And as the boss, I must be kind, caring and tolerant.

Ve bir patron olarak nazik, şefkatli ve toleranslı olmalıyım.

Click to see more example sentences
kind kibarlık

It's just that she showed me a little kindness.

O bana sadece biraz olsun kibarlık gösterdi.

It's a kindness.

Bu bir kibarlık.

And kindness. Beauty, warmth.

Ve kibarlık, güzellik, sıcaklık

Click to see more example sentences
kind yardımsever

A Boy Scout is trustworthy, loyal, helpful, friendly, courteous, kind, obedient, cheerful, thrifty, brave, and relevant.

Bir erkek izci güvenilir, sadık yardımsever, arkadaş canlısı, nazik, kibar itaatkar, neşeli, tutumlu, cesur ve ilgilidir.

You are very helpful and kind, and very funny.

Çok yardımsever ve incesiniz ve de çok eğlenceli.

A scout is trustworthy, loyal, helpful, friendly, courteous kind, obedient, cheerful, thrifty brave, clean and reverent.

Biz izci, güvenilir, sadık, yardımsever, dost canlısı, nazik, kibar itaatkar, neşeli, tutumlu cesur, temiz ve saygılıdır.

Click to see more example sentences
kind içten

A cup of tea, a kind embrace.

Bir bardak çay, içten bir sarılma.

Kind and loyal.

İçten ve sadık.

Jean kindly kept me company.

Jean bana içtenlikle eşlik etti.

Click to see more example sentences
kind şefkatle

Your kindness makes me happy.

Şefkatin beni mutlu ediyor.

Thanks for your great kindness.

Bu büyük şefkatin için çok sağol

Thank you Xinyu for your kindness.

Şefkati için Xinyu'ya teşekkür ediyoruz.

Click to see more example sentences
kind yürekli

Or those kind of stones.

Ya da böyle bir yürekleri.

He's a kind man, Tristan.

O yürekli bir adam Tristan.

Loving kindness, warm hearts and a stretched-out hand of tolerance.

Şefkat dolu sevgi, sıcak bir yürek ve hoşgörüyle uzanan bir el.

Click to see more example sentences
kind karakter

What kind of a character?

Ne tür bir karakter?

All kinds of crazy characters.

Her türden garip karakterler var.

kind merhametli

There's kindness in you yet, Psalms.

İçinde hâlâ merhamet var, Psalms.

You showed kindness, and compassion.

Nezaket ve merhamet gösterdin.