labored

Aah Three dice cee-lo, three card monte Labor Day Parade, rest in peace, Bob Marley

Üç zarlı "cee-lo", üç kartlı "monte". İşçi Günü Yürüyüşü, huzur içinde yat Bob Marley.

Labor Day Parade, rest in peace, Bob Marley

İşçi Bayramı yürüyüşü, huzur içinde yat Bob Marley

And without a college education, in this job market, that means manual labor.

Ve üniversite eğitimi olmadan, bu piyasasında, bu amelelik demek.

This guy's got to be a laborer, construction worker, professional contractor.

Bu adam, bir işçi inşaat işçisi ya da profesyonel müteahhit olmalı.

Labor Day Parade Rest in peace, Bob Marley

İşçi Bayramı Yürüyüşü, Huzur içinde uyu Bob Marley.

I labored under the myth of monogamy for seven years with Jackie, and it was pointless.

Ben mitin altında zahmetli tekeşlilik Jackie ile yedi yıl boyunca, ve bunun anlamsız olduğunu.

Stolen by the crooked politicians, stolen by cheap, immigrant labor

Düzenbaz politikacılar tarafından çalındı, ucuz, göçmen işçilar tarafından çalındı

I labored as housekeeper for Arthur and Geillis Duncan for nigh on five years, Your Honor.

Arthur ve Geillis Duncan için beş yıl kadar kâhya olarak çalıştım Sayın Yargıç.

Believe me, it's not just because they're cheap labor.

İnan bana, bu sadece ucuz işçi olduklarından dolayı değil.

But anyway, during a very difficult and painful labor, Mrs. Leeds invoked the devil.

Ama, çok zor ve sancılı bir çalışma esnasında Bayan Leeds şeytanı çağırdı.