English-Turkish translations for labour:

işçi, iş · doğum · görev · hizmet · other translations

labour işçi, iş

You're a witness not a contract labour.

Sen bir görgü tanığısın,sözleşmeli işçi değil.

What do you know about labour?

İş hakkında ne bilirsin sen?

A train crash, a labour strike,

Bir tren kazası, bir işçi grevi,

Click to see more example sentences
labour doğum

It wouldn't be labour, would it, Mrs Brown?

Doğum sancısı olamaz, değil mi Bayan Brown?

A possible labour.

Muhtemel bir doğum.

Stentonford Labour Party.

Stentonford Doğum Partisi.

labour görev

Two Labours conquered.

İki görev tamamlanmıştır.

labour hizmet

Order, Discipline, Labour".

Düzen, Disiplin, Hizmet"tir.