English-Turkish translations for layer:

katman · tabaka · kat · katmanlı · other translations

layer katman

Every brushstroke, every layer of colour, every shadow represents another piece of information.

Her fırça darbesi, her renk katmanı, her gölge bir parça bilgi temsil ederler.

These, these markings represent layers of thought.

Bu, bu işaretler düşünce katmanlarını temsil ediyor.

Like an onion, without a core there's no layers.

Bir soğan gibi. Cücüğü olmadan katmanı yoktur.

Click to see more example sentences
layer tabaka

Hmm? Because it looks like everything's covered with a thin layer of dust.

Çünkü her şey ince bir toz tabakası ile kaplı gibi duruyor.

And there's no ozone layer

Ve burada, ozon tabakası da yok.

ls there a layer on your wife's tongue?

Karının dili üzerinde bir tabaka var mı?

Click to see more example sentences
layer kat

Don't worry; there's six more layers under that.

Merak etme. Bunun altında altı kat daha var.

There were around four or five layers.

Yaklaşık dört ya da beş kat vardı.

One layer is enough, Jay.

Bir kat da yeterli, Jay.

Click to see more example sentences
layer katmanlı

And he wanted to write something much more complex and detailed and layered.

Ve daha karmaşık, daha ayrıntılı ve çok katmanlı bir şey yazmak istedi.

It's very rich and layered, and I think that's a very exciting set.

Gerçekten çok zengin ve katmanlı bir yer, ve bence çok heyecanlı bir set.

Oh, Abed, why is this seven layer dip so puffy?

Abed, bu yedi katmanlı sos neden bu kadar katı?

Click to see more example sentences