English-Turkish translations for lazy:

tembel · uyuşuk · miskin · üşengeç · other translations

lazy tembel

Lazy Manager Hong left, like you wanted, and the liar Go Eun Chan left, too.

Tembel müdür Hong gitti, istediğin gibi Ve yalancı Go Eun Chan da gitti.

Each second takes an hour, in these lazy moments

Her saniye bir saat alıyor, Bu tembel anlarda

lazy, fat bastard.

Tembel, şişko piç!

Click to see more example sentences
lazy uyuşuk

Lazy cats. They're always late, aren't they?

Uyuşuk kediler hep geç kalırlar değil mi?

Come on, Courtney, you lazy loafer!

Haydi Courtney, seni tembel uyuşuk!

Work, you lazy good-for-nothing!

Çalış seni uyuşuk, işe yaramaz!

Click to see more example sentences
lazy miskin

Where's Fergus hiding, the lazy scoundrel?

Fergus, nerede saklanıyor bu miskin hergele.

lazy üşengeç

Dumb and lazy I understand.

Aptal ve üşengeç, anladım.