leaders

But this child will be a great leader someday.

Ama bu çocuk bir gün büyük bir lider olacak.

There are good men and women who deserve a leader they can trust.

Orada iyi adamlar ve kadınlar var ve bir lidere güvenmeyi hak ediyorlar.

Besides, maybe a new leader would have a better sense of history.

Ayrıca belki yeni reisin daha iyi bir tarih anlayışı olur.

This is not enough to become a leader.

Bu bir lider olmak için yeterli değil.

Now I've become the new leader, it's my duty to find her a good husband.

Şimdi ben yeni lider oldum, ona iyi bir koca bulmak benim görevim.

What a leader he was, a great man, a great friend.

Çok iyi bir lider, iyi bir adam ve harika bir arkadaştı.

After you, Mr. Vice President. A true war hero, a fabulous friend and a wonderful leader.

Önden buyurun Sayın Başkan Yardımcısı. bir kahraman, harika bir arkadaş ve kusursuz bir lider.

You'll be a good leader, just like your father was.

Sen de baban gibi, iyi bir lider olacaksın.

Daniel Jackson, Major Carter, and their leader, Colonel O'Neill.

Daniel Jackson, Binbaşı Carter, ve onların liderleri, Albay O'Neill.

Now you're the leader, and that's an order.

Şimdi, sen lidersin. Ve bu bir emirdir.