long distance

This is the future of long-distance communication, and new technology is not cheap.

Bu teknoloji uzun mesafeli iletişimin geleceği ve yeni teknolojiler ucuz değildir.

I'll be here and you'll be there and we'll just be long-distance because quite frankly, I'm crazy about you.

Ben burada olurum, sen de orada ve uzun mesafeli olur çünkü açıkçası senin için çıldırıyorum.

This is a really important call long-distance.

Bu gerçekten önemlİ bİr görüşme uluslararası arıyor.

That's only for long distance.

Bu sadece uzun mesafe için.

No, this is a long-distance relationship.

Hayır, bu uzun mesafeli bir ilişki.

I guess long-distance relationships Are just too difficult To listen to.

Sanırım uzun mesafeli ilişkiler çok zor dinlemek için. evet.

Tell him that having a long-distance relationship is really difficult.

Uzun mesafeli bir ilişki yürütmenin gerçekten zor olduğunu söyle.

How can a delicate woman travel such a long distance?

Narin bir kadın böyle uzun bir seyahate nasıl çıkabilir?

Long-distance relationships aren't such a good idea.

Uzun mesafe ilişkileri pek iyi bir fikir değil.

Yeah, that long-distance thing always did work for you, didn't it?

Evet bu uzun mesafe işi senin için hep işe yarar di mi?