English-Turkish translations for loser:

ezik · kaybeden · zavallı · mağlup · serseri · other translations

loser ezik

Choose a boring family life or become a woman and end up alone and a loser?

Sıkıcı bir aile hayatı seç ya da bir kadın ol, yalnız ve ezik kal.

Tea? What kind of loser drinks tea?

Nasıl bir ezik çay içer ki?

What a loser. Huh.

Ne ezik bir çocuk.

Click to see more example sentences
loser kaybeden

Loser will be here tomorrow morning.

Kaybeden yarın sabah burada olacak.

In court, somebody wins, but there's always a loser.

Mahkemede birileri kazanır ama hep bir kaybeden vardır.

Just like your loser dad.

Sadece kaybeden baba gibi.

Click to see more example sentences
loser zavallı

You're a desperate, pathetic loser.

Sen çaresiz zavallı bir eziksin.

That you're a pathetic loser!

Zavallı bir ezik olduğunu!

Does that make me a loser?

Bu beni zavallı yapar?

Click to see more example sentences
loser mağlup

Has anyone ever told you you're a sore loser, Joyce?

Hiç kimse sana yaralı bir mağlup olduğunu söyledi mi, Joyce?

No, the loser the loser learns something about himself.

Hayır, mağlup mağlup olan kendisi hakkında bir şeyler öğrenir.

By Isis, he's a sore loser!

Isis adına, yaralı bir mağlup.

loser serseri

That is one lucky loser.

Çok şanslı bir serseri.

Buddy, you're not a loser.

Buddy, sen serseri değilsin.

At least I'm an expert on something, fucking loser.

Ben en azından bir şeyde uzmanım kahrolası serseri.