English-Turkish translations for magic:

sihirli, sihir · büyülü, büyü · magic · büyüleyerek · büyücülük · cadılık · hokkabazlık · sihirbazlık · illüzyon · other translations

magic sihirli, sihir

No, there is a real magic word and only Martin knows what it is.

Hayır, gerçek bir sihirli kelime var ve Martin onun ne olduğunu biliyor.

It's like a crime scene and a magic trick.

Evet, bir çeşit olay yeri ve sihir numarası.

Is this like a magic trick?

Bir tür sihir gibi mi?

Click to see more example sentences
magic büyülü, büyü

This man just saved my life and did the best magic I've ever seen.

Bu adam hayatımı kurtardı ve hayatımda gördüğüm en iyi büyüyü yaptı.

Well, it's not magic.

Büyülü bir şey değil.

It's not black magic.

Kara büyü falan yok.

Click to see more example sentences
magic magic

I think you'd better leave, magic.

Bence gitsen iyi olur, Magic.

That's Magic Johnson.

Bu Magic Johnson.

Come on, Magic Matty.

Hadi ama Magic Matty.

Click to see more example sentences
magic büyüleyerek

The State Championships, featuring the magical Mr Nathan Starkey. .and Miss Tina Sparkle!

Eyalet Şampiyonaları sunar. Büyüleyici Bay Nathan Starkey ve Bayan Tina Sparkle!

Ah, it's magical, isn't it?

Ah, bu büyüleyici değil mi?

What a magical sound

Ne büyüleyici bir ses

Click to see more example sentences
magic büyücülük

Of course through black magic and sorcery.

Elbette kara büyü ve büyücülük yoluyla.

Through black magic and sorcery.

Kara büyü ve büyücülük yoluyla.

Magic and sorcery.

Büyü ve büyücülük.

Click to see more example sentences
magic cadılık

Myths, magic, even witchcraft.

Efsaneler, sihir, hatta cadılık bile.

magic hokkabazlık

Magic, mystery, prestidigitation!

Sihir, gizem, hokkabazlık!

magic sihirbazlık

Uh-oh, big mistake, jerkweed. He hates magic tricks.

Ooo, büyük hata, pislik, sihirbazlıklardan nefret eder.

magic illüzyon

This is just a magic show!

Bu sadece bir illüzyon!