mainframe

We've got Stark's entire mainframe, including ARC reactor and armor schematics.

ARC reaktörü ve zırh şemaları dahil Stark'ın tüm ana bilgisayarına sahibiz.

Yeah, because they're all connected to the same mainframe.

Evet, çünkü hepsi aynı ana bilgisayara bağlı.

Only Arcadia employees have clearance to access the mainframe.

Sadece Arcadia çalışanlarının ana sisteme giriş izni var.

Sorry to interrupt, but I just received an alert via Ultra's mainframe.

Böldüğüm için özür dilerim ama Ultra'nın ana bilgisayarından alarm aldım.

Searching Red Star mainframe for Knox Technologies software.

Red Star ana bilgisayarında Knox Teknoloji yazılımı arıyor.

One mainframe and a backup power supply.

Bir ana bilgisayar ve bir destek güç kaynağı.

Did you check the mainframe, Eric?

Ana sistemi kontrol ettin mi Eric?

The mainframe is right behind that door.

Ana makina tam bu kapının arkasında.

We're running a virus scan and purging the entire mainframe.

Bir virüs taraması yapıyoruz ve tüm ana bilgisayarı arındırıyoruz.

You're a mainframe software engineer.

Siz ana sistem yazılım mühendisisiniz.