managed

Manager Ma, thank you for everything you've done for me.

Menajer Ma, benim için yaptığınız her şey için teşekkür ederim.

Yes, but you're a relationship manager, and this is a relationship!

Evet ama ilişkiler müdürüsün ve bu da bir ilişki işte!

It's a management training position With a really, really large restaurant company.

Çok çok büyük bir restoran şirketi için yönetici eğitim pozisyonu.

It's been a mother, a manager, and a young child.

Bir anne, bir müdür ve küçük bir çocuk.

He is the general manager of this bank, and I am his secretary.

O, bu bankanın genel müdürü ve ben de onun sekreteriyim.

Yeah. Have you noticed anything else that's different since the new management?

Yeni yönetim geldiğinden beri başka bir şey daha fark ettin mi?

At least, that is, until we find you a good manager.

En azından sana iyi bir menajer bulana kadar öyle.

Do you know what the manager said about us?

Müdür bizimle ilgili ne dedi biliyor musun?

He wasn't just a campaign manager, he was a a very close personal friend!

O yalnızca bir kampanya yöneticisi değildi, o ç çok yakın bir arkadaşımdı!

Walter, we both know that you are an excellent manager.

Walter, ikimiz de biliyoruz ki sen mükemmel bir yöneticisin.