maneuvering

Heimlich maneuver, developed by Dr. Heimlich, who woke up one night and went, "A fist, a hand!

Heimlich manevrası, Dr. Heimlich tarafından geliştirilmiştir, bir gece kalkmış ve; "Bir yumruk, bir el!

That was a real Archibald Whitman maneuver.

Gerçek bir Archibald Whitman manevrası vardı.

The collision left us with one good orbital maneuvering engine and it's leaking fuel.

Çarpışmadan sonra sadece bir yörünge manevra motoru kaldı ve yakıt sızdırıyor.

Commander Riker, evasive maneuvers.

Yarbay Riker, kaçınma manevraları.

Well, as amateur historians, we've studied this battle, the terrain, military maneuvers.

Amatör tarihçiler olarak bu savaşı, araziyi ve askeri manevraları okuduk.

A helicopter was practicing emergency maneuvers above the sea.

Bir helikopter denizin üstünde acil durum manevrası yapıyordu.

Initiating evasive maneuvers, beta sequence.

Kaçınma manevrası beta zinciri başlatılıyor.

Have you ever heard of Maneuver X?

Hiç X Manevrası diye bir şey duydun mu?

It's a maneuver, sir.

Bu bir manevra, efendim.

Fine, it's not a game, it's a high-stakes dangerous maneuver.

İyi tamam, bu bir oyun değil. Büyük oranda tehlikeli bir dalavere.