English-Turkish translations for may:

-ebilmek · olası olmak · mayıs · durum · mümkün olmak · beklenmedik · gençlik · other translations

may -ebilmek

This whole town may love you but I'm the only one who knows how sick you are.

Bütün bu şehir seni seviyorum olabilir Ama bir tek ben varım kim ne kadar hasta bilir.

And that, my friend, may be good for you.

İşte bu dostum, senin için iyi olabilir.

There may be something missing here.

Burada eksik bir şey olabilir.

Click to see more example sentences
may olası olmak

This whole town may love you but I'm the only one who knows how sick you are.

Bütün bu şehir seni seviyorum olabilir Ama bir tek ben varım kim ne kadar hasta bilir.

That may be too late, Captain.

Bu çok geç olabilir, Kaptan.

Then we may have a problem.

O zaman bir sorunumuz olabilir.

Click to see more example sentences
may mayıs

He knows who May really is.

O Mayıs gerçekten kim bilir.

Six years ago in May.

Altı yıl önce Mayıs ta.

January, February, March, April, May, June

Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran

Click to see more example sentences
may durum

He may know more about Commissioner Gordon's unfortunate situation.

Komiser Gordon'ın talihsiz durumu hakkında da daha çok şey biliyor olabilir.

Then things may change.

O zaman durum değişebilir.

Dr. Crusher believes his paralysis may be permanent.

Dr Crusher felç durumunun kalıcı olduğuna inanıyor.

Click to see more example sentences
may mümkün olmak

That may not be possible.

Bu belki mümkün olmayabilir.

Then it may be possible to upload your consciousness back into that memory.

O zaman bilincini tekrar o hafızaya geri yüklemek mümkün olabilir.

I may be able to override. Are you secure?

Ben geçersiz kılmak mümkün olabilir. güvenli mi?

may beklenmedik

Hey, wait! They may be back!

Hey bekle, geri gelebilirler belki!

No, wait, forget Darfur because she may have an opinion about that.

Hayır, bekle, Darfur'u unut çünkü bu konuda bir düşüncesi olabilir.

may gençlik

Where youth plummets, maturity may soar.

Gençlik çekildiginde yerini olgunluk alir.