English-Turkish translations for medical:

tıbbi · tıp · ben · sağlık · doktor · medikal · iyileştirici · tabip · sıhhiye · other translations

medical tıbbi

Do you know anything about him; his medical history, anything about this guy?

Onun hakkında bir şey biliyor musun, tıbbi geçmişi bu adam hakkında herhangi bir şey?

This isn't a medical procedure.

Bu tıbbi bir işlem değil.

Mitch, it was a medical opinion, not a fact.

Mitch, bu bir tıbbi görüş; gerçekler değil.

Click to see more example sentences
medical tıp

You went to medical school in New York but then you came back to be an ER doctor here?

New York'ta tıp fakültesine gitti ama o zaman geri geldi Burada bir ER doktor olmak?

No, medical student. but everyone's at the concert. This is a recording.

Hayır, tıp öğrencisi. fakat herkes konserde. Bu bir bant kaydı.

I'm a goddamn medical miracle.

Lanet bir tıp mucizesiyim.

Click to see more example sentences
medical ben

This is my last day as a medical student.

Bu benim bir tıp öğrencisi olarak son günüm.

Or I could just sit here and not use my advanced medical training.

Yoksa sadece burada oturup ve benim ileri tıbbi eğitim kullanmayın.

It's my medical opinion.

Bu benim tıbbi düşüncem.

Click to see more example sentences
medical sağlık

I have a very serious medical condition.

Çok ciddi bir sağlık sorunum var.

All units, all units, this is Medical Commanding Officer Sierra Lima.

Tüm birimler, tüm birimler. Ben sağlık merkezi komutanı Sierra Lima.

Well, unfortunately, the medical board doesn't agree.

Ne yazık ki sağlık bakanlığı aynı fikirde değil.

Click to see more example sentences
medical doktor

You went to medical school in New York but then you came back to be an ER doctor here?

New York'ta tıp fakültesine gitti ama o zaman geri geldi Burada bir ER doktor olmak?

Dr. Mantlo, this is a medical form completed by Peter Saldua for another of his doctors.

Dr. Mantlo. Bu, Peter Saldua için başka bir doktor tarafından doldurulmuş tıbbi bir form.

Is that your medical opinion, doctor?

Tıbbi görüşünüz bu mu doktor?

Click to see more example sentences
medical medikal

You know it's not a medical question, right?

Bu bir medikal soru değil biliyorsun değil mi?

No, they're medical records, and that would be illegal.

Hayır, medikal kayıt bunlar, ve bu illegal olurdu.

This is a blue medical machine.

Bu mavi bir medikal cihaz.

Click to see more example sentences
medical iyileştirici

Oh. Well, I just I need a better medical explanation.

Pekala, benim sadece daha iyi bir tıbbi açıklamaya ihtiyacım var.

Yes, but his condition is stable, and his medical history is confidential.

Evet. Evet ama şu an durumu iyi ve sağlık geçmişi de gizli bir bilgidir.

Billings was a good cop with a bad pancreas and a lousy medical policy.

Billings kötü bir pankreası olan iyi bir polisti. Ve berbat tıbbi sigortası olan biri.

Click to see more example sentences
medical tabip

Judge Graves, Dr. Henry Morgan, office of the chief medical examiner.

Hakim Graves, ben baş adli tabip ofisinden Dr. Henry Morgan.

Then this must be Dr. Thompkins, the medical examiner.

O zaman siz de adli tabip Doktor Thompkins olmalısınız.

Medical Examiner has to get him.

Onu adli tabip almak zorunda.

Click to see more example sentences
medical sıhhiye

But where's the medical station?

Fakat sıhhiye istasyonu nerede?

Gold for command, red for medical, green for security.

Komutanlar için sarı, sıhhiye için kırmızı, güvenlik için yeşil.

Skywalker, the enemy warship has attacked our convoy of medical transports near Ryndellia.

Skywalker, düşman savaş gemisi Ryndellia yakınlarında sıhhiye nakliye gemilerimize saldırdı.

Click to see more example sentences