metabolic

It's not hot. It's your metabolism.

Sıcak falan değil, bu senin metabolizman.

Well, it's weird because the GHB was never fully metabolized into her blood.

Evet, bu garip çünkü GHB Tamamen onun kana metabolize değildi.

The chip processes it like a computer, but my brain metabolizes it likewell, like a brain.

Çip bunu bir bilgisayar gibi uyguluyor lakin beynim bunu bir tür şey gibi metabolize ediyor Bir beyin gibi işte.

It's got a slow metabolism.

Yavaş bir metabolizması var.

I have a serious metabolism.

Ciddi bir metabolizmam var.

Two mg of oral triazolam every seven hours induces a safe sleep state and a minimal metabolic rate.

Her yedi saatte bir, iki miligram triazolam güvenli bir uyku durumuna ve minimum metabolizma oranına yol açar.

Your metabolism will change someday too, young man.

Senin de metabolizman bir gün değişecek, delikanlı.

My question is concerning metabolic diseases.

Benim sorum metabolik hastalıklar hakkında.

I have a much higher metabolism.

Benim daha hızlı bir metabolizmam var.

I have a really fast metabolism, and it works quicklier than other people's.

Gerçekten hızlı bir metabolizmam var, ve diğer insanlardan daha çabuk çalışıyor.