metabolic

Most likely causes are metabolic.

Olası nedenlerin çoğu metabolik.

Slower metabolisms, evolving blood types.

Daha yavaş metabolizmalar, kan gruplarının evrimi.

Eskimos and Kenyans have the same metabolism.

Eskimolar ve Kenyalılar aynı metabolizmaya sahiptirler.

Oh, uh, RygelRygel has a great metabolism.

Ah, uh, RygelRygel müthiş bir metabolizmaya sahip.

Neotropil for better workings of brain metabolism.

Neotropil-Beyin metabolizmasının daha iyi çalışması için.

Maybe your metabolisms are slow.

Belki de metabolizmalarınız yavaştır.

Patient was dehydratedand in metabolic acidosis.

Metabolik asidoz içinde ve susuz bırakılmış.

Maybe your metabolism's different.

Galiba metabolizman biraz farklı.

Our metabolism's working overtime.

Metabolizmamız çok fazla çalışıyor.

Cyto-metabolism is normal.

Biyolojik metobolizma normal.