English-Turkish translations for monogamy:

eşlilik · tekeşlilik · other translations

monogamy eşlilik

Monogamy must be challenging for a pretty young woman like Juliette.

Juliette gibi genç bir kadın için tek eşlilik epey zor olmalı.

Of course, monogamy isn't a natural state for any animal.

Tabii, tek eşlilik hiçbir hayvan için doğal değil.

Every day, millions of people suffer from monogamy.

Her gün milyonlarca insan tek eşlilik hastalığına yakalanıyor.

Click to see more example sentences
monogamy tekeşlilik

I labored under the myth of monogamy for seven years with Jackie, and it was pointless.

Ben mitin altında zahmetli tekeşlilik Jackie ile yedi yıl boyunca, ve bunun anlamsız olduğunu.

Society, government, money, religion, careers, nuclear families, monogamy.

Toplum, devlet, para, din, kariyer, tekeşlilik, çekirdek aile.