English-Turkish translations for monster:

canavar · yaratık · dev · kocaman · cani · ucube · çok büyük · other translations

monster canavar

Yes, sir, it is, and I just heard some stories about About missing kids and a monster in the night? Yeah.

Evet, efendim, ilk, ve ben yalnızca bazı hikayeler duydum kayıp çocuklar ve bir canavar hakkında, değil mi?

This man is making a monster.

Bu adam bir canavar yaratıyor.

Thank you for helping me, but I'm afraid some monsters cannot change.

Yardım ettiğin için sağ ol, ama korkarım bazı canavarlar değişemez.

Click to see more example sentences
monster yaratık

What kind of monster would do such a thing?

Ne tür bir yaratık böyle bir şeyi yapabilir?

She's still a monster and deserves to die.

O hala bir yaratık ve ölmeyi hak ediyor.

Because she's a goddamn monster!

Çünkü kadın lanet olasıca bir yaratık.

Click to see more example sentences
monster dev

A few years ago another giant monster attacked eastern America at New York City.

Bir kaç yıl önce diğer bir dev canavar, Amerika'nın New York şehrine saldırdı.

Finally, a giant monster.

Nihayet dev bir canavar. Evet.

A giant metal monster.

Dev bir metal canavar.

Click to see more example sentences
monster kocaman

My husband isn't a monster.

Benim kocam bir canavar değil.

It's all a big hoax like bigfoot or the Loch Ness monster, or the Underwater Gorilla.

Bunların hepsi oyun. Tıpkı Koca Ayak, Loch Ness Canavarı ya da Sualtı Gorili gibi.

My husband's a monster, David.

Kocam bir canavar, David.

Click to see more example sentences
monster cani

He was a monster.

O bir cani idi.

The Beast is a cruel, heartless monster.

Canavar cani ve kalpsiz bir yaratık.

monster ucube

He is fine, and he's not a monster.

Bir şeyi yok. Ayrıca o bir ucube değil.

It's a freaking monster.

Bu ucube bir yaratık.

monster çok büyük

Your father is a great many things, but he is not a monster.

Baban pek çok büyük şey olabilir ama o bir canavar değil.