English-Turkish translations for movement:

hareket · hareketlilik · bölüm · eylem · akım · mekanizma · haraket · manevra · other translations

movement hareket

Right. Very little movement down there right now.

Tamam. şu anda Orada çok küçük bir hareket var.

Jack, it's a spiritual movement.

Jack, bu ruhani bir hareket.

Dr. Paul's Love Movement is a scary cult.

Dr. Paul'un Aşk Hareketi, korkutucu bir tarikat.

Click to see more example sentences
movement hareketlilik

Sir, there's movement in front of the White House.

Efendim, Beyaz Saray'ın önünde bir hareketlilik var.

Lieutenant, we got movement up here.

Teğmenim, burada bir hareketlilik var.

Got movement on the fifth floor.

Beşinci katta bir hareketlilik var.

Click to see more example sentences
movement bölüm

Ninth Symphony. Fourth movement.

Dokuzuncu senfoni, dördüncü bölüm.

It's another Bach, second movement.

Başka bir Bach, ikinci bölüm.

These movements are all connected.

Bu bölümlerin hepsi bağlantılı.

Click to see more example sentences
movement eylem

It's a movement.

Bu bir eylem.

Some new movement.

Yeni bir eylem.

No, it's a movement that fights string-pullers.

Hayır, bu torpilcilere karşı bir eylem.

Click to see more example sentences
movement akım

Looks like you started a movement.

Görünüşe göre bir akım başlattın.

This movement will never survive.

Bu akım asla kurtulamayacak.

Northern French naturalist movement.

Kuzey Fransız natüralist akımı.

Click to see more example sentences
movement mekanizma

It was a vintage Lusina, Valijoux movement, triple chronograph, original complications

Çok klasik bir Lusina'ydı. Valjoux mekanizması üçlü kronografı, orijinal komplikasyonları vardı.

Valjoux movement, triple chronograph, original complications.

Valjoux mekanizması üçlü kronografı, orijinal komplikasyonları vardı.

movement haraket

Tularemia doesn't cause movement disorders.

Tularemi haraket bozukluğu yapmaz.

movement manevra

Movement Tracking System.

Manevra Takip Sistemi.