English-Turkish translations for mrs:

bayan · other translations

mrs bayan

mr. and mrs. kent, i know that this is as much a surprise for you as it is for me.

Bay ve Bayan Kent, Biliyorum bu sizin için olduğu kadar da benim için de bir sürpriz.

Mrs. Green died this morning.

Bayan Green bu sabah öldü.

Mrs. Florrick, if you don't mind, Charles and I have another matter to discuss.

Bayan Florrick, eğer sizin için sorun yoksa, Charles ve benim konuşacak başka bir konumuz var.

Click to see more example sentences