murders

I know something terrible happened, something even more terrible than suicide or murder.

Korkunç bir şey olduğunu biliyorum, hatta cinayet ya da intihardan daha korkunç şeyler.

'Cause this is a real murder case, isn't it?

Çünkü bu gerçek bir cinayet davası, değil mi?

To you this is just another story. One more murder isn't news.

Senin için bu sadece başka bir hikâye, bir tane daha cinayet haber değil.

Listen, your father is a murderer, but it's not your fault.

Dinle, senin baban bir katil ama bu senin suçun değil.

Speak loud and clearly and you tell me what happened the night that Claire was murdered.

Yüksek sesle ve açık konuş ve bana Claire'in öldürüldüğü gece ne olduğunu anlat.

He's a child murderer that some parents from around here burned alive but then he came back.

O bir çocuk katili bazı aileler onu buralarda bir yerlerde canlı canlı yaktılar fakat sonra o geri geldi.

Is this a personal question or part of a murder investigation?

Bu kişisel bir soru mu; yoksa cinayet soruşturmasının bir parçası mı?

Now, two years after the murder he came back, didn't he?

Şimdi, cinayetten iki yıl sonra Geri geldi, değil mi?

I saw the story this morning on the news, and I thought, "My God, a murder!

Bu sabah haberlerde bu hikayeyi gördüm ve dedim ki" Bu bir cinayet.

This is not just a murder.

Bu sadece bir cinayet değil.