English-Turkish translations for mutt:

it · köpek · ahmak · mankafa · other translations

mutt it

A local girl was killed by a Mutt.

Yerel bir kız bir it tarafından öldürüldü.

That mutt is following us!

Bu it bizi takip ediyor!

I want to believe you, but the fact is, the Mutts spared you.

Sana inanmak istiyorum ama gerçek şu ki itler seni öldürmedi.

Click to see more example sentences
mutt köpek

We rebuilt mutt, and you haven't even seen the new modifications.

Biz köpeği yeniden yaptık ve sen yeni modifikasyonları görmedin bile.

You stupid, ugly mutt!

Seni aptal, çirkin köpek!

Get outta here, you stupid mutt!

Defol buradan seni salak köpek!

Click to see more example sentences
mutt ahmak

You're not English, and too young to fall for that ugly mutt.

Sen İngiliz değilsin ve aşık olmak için çok gençsin hem de bu çirkin ahmağa.

Shut up, you selfish mutt!

Kapa çeneni, seni bencil ahmak!

So, who's the mutt, Mom?

Peki kim o ahmak anne?

Click to see more example sentences
mutt mankafa

No, that mutt wasn't there.

O mankafa orada değildi.

Nice work, mutt.

İyi işti mankafa.