English-Turkish translations for mysterious:

gizemli · esrarengiz · bilinmeyen · esrarlı · garip · anlaşılamaz · other translations

mysterious gizemli

Oh, yeah, great, you're an international man of mystery, but I'm not you, all right?

Evet, güzel, sen uluslararası gizemli bir adamsın ama ben sen değilim, tamam mı?

And of course, there is another great mystery that no-one has yet explained.

Ve tabii ki, başka büyük bir gizem de var. Henüz hiç kimsenin açıklayamadığı

Now you're thinking like a mystery writer.

Şimdi tam bir gizem yazarı gibi düşünüyorsun işte.

Click to see more example sentences
mysterious esrarengiz

A few days ago he left on a mysterious road trip,

Bir kaç gün önce esrarengiz bir yol macerasına çıktı.

Recently, a mysterious killer has appeared in Hong Kong.

Son zamanlarda Hong Kong'da esrarengiz bir katil ortaya çıktı.

Why we chose such a stupid name remains a mystery.

Niye böyle esrarengiz, aptal bir isim seçtik ki.

Click to see more example sentences
mysterious bilinmeyen

I'm sure that in time her death will be a mystery even to me.

'Eminim ki zaman içinde ölümü benim için bile bir muamma olacak."'

It is a mystery to me to this day.

Bu gün bile benim için bir sır.

You know, it's a mystery, Ben.

Biliyor musun? Bu bir gizem, Ben.

Click to see more example sentences
mysterious esrarlı

The question is why, why all this mask and mystery?

Soru şu; neden? Bütün bu maske ve esrar niye?

The Mysterious Island, chapter one!

Esrarlı Ada, birinci bölüm!

OK, mystery lady.

Tamam esrarlı kadın.

Click to see more example sentences
mysterious garip

You're a strange and mysterious woman, Summer.

Sen garip ve gizemli bir kadınsın, Summer.

You are a strange and mysterious creature.

Sen garip ve gizemli bir yaratıksın.

Indeed, a strange and mysterious legend.

Gerçekten garip ve gizemli bir efsane.

Click to see more example sentences
mysterious anlaşılamaz

It means that Mr. Bernard is a very mysterious man.

Anlamı bay Bernard'ın çok gizemli bir adam olduğu.

It's a mystery, it is.

Bu, anlaşılmaz bir şey.

But these moments, these game changes, Remain a mystery.

Ancak bu anlar, bu oyun değişiklikleri bir gizem barındırır.

Click to see more example sentences