English-Turkish translations for mystery:

gizem, gizemli · esrarengiz · sır · bilinmeyen · muamma · esrar · gizli, giz · other translations

mystery gizem, gizemli

Oh, yeah, great, you're an international man of mystery, but I'm not you, all right?

Evet, güzel, sen uluslararası gizemli bir adamsın ama ben sen değilim, tamam mı?

And of course, there is another great mystery that no-one has yet explained.

Ve tabii ki, başka büyük bir gizem de var. Henüz hiç kimsenin açıklayamadığı

Now you're thinking like a mystery writer.

Şimdi tam bir gizem yazarı gibi düşünüyorsun işte.

Click to see more example sentences
mystery esrarengiz

A few days ago he left on a mysterious road trip,

Bir kaç gün önce esrarengiz bir yol macerasına çıktı.

Recently, a mysterious killer has appeared in Hong Kong.

Son zamanlarda Hong Kong'da esrarengiz bir katil ortaya çıktı.

Why we chose such a stupid name remains a mystery.

Niye böyle esrarengiz, aptal bir isim seçtik ki.

Click to see more example sentences
mystery sır

It's a mystery, and it will always be a mystery.

Bu bir sır ve her zaman sır olarak kalacak.

Someone who's a real mystery in this town.

Bu kasaba için tam bir sır olan biri.

A little mystery behind the boy.

Çocuk arkasında küçük bir sır.

Click to see more example sentences
mystery bilinmeyen

I'm sure that in time her death will be a mystery even to me.

'Eminim ki zaman içinde ölümü benim için bile bir muamma olacak."'

It is a mystery to me to this day.

Bu gün bile benim için bir sır.

You know, it's a mystery, Ben.

Biliyor musun? Bu bir gizem, Ben.

Click to see more example sentences
mystery muamma

How this happened was, for a long time, a total mystery to scientists, including one of the greatest.

Bunun nasıl olduğu, uzun bir süre bilim adamları için tam bir muamma oldu. Büyük bir tanesi de dahil

And her death will be a mystery even to me.

Ve onun ölümü bir muamma olacak benim için bile.'

Tomorrow is a mystery, But today is a gift.

Yarın ise bir muamma. Ama bugün bir armağan.

Click to see more example sentences
mystery esrar

The question is why, why all this mask and mystery?

Soru şu; neden? Bütün bu maske ve esrar niye?

The Mysterious Island, chapter one!

Esrarlı Ada, birinci bölüm!

OK, mystery lady.

Tamam esrarlı kadın.

Click to see more example sentences
mystery gizli, giz

This mystery weapon has struck in a dozen systems, and disappeared without a trace.

Bu gizli silah bir düzine sisteme saldırdı ve hiç iz bırakmadan kayboldu.

There is a mystery agent.

Gizli bir ajan var gerçekten.

He's mysterious because he's very private.

O esrarengiz, çünkü çok gizli biri.

Click to see more example sentences