English-Turkish translations for negative:

negatif · olumsuz · olumsuzluk · eksi · karamsar · negative · ters · other translations

negative negatif

The only thing holding me together is negative energy.

Beni bir arada tutan tek şey o negatif enerji.

Okay, yes, your sister took a pregnancy test, but it was negative.

Tamam, evet, kız kardeşiniz hamilelik testi yaptı ama negatif çıktı.

Please don't be negative, Drew.

Lütfen negatif olma, Drew.

Click to see more example sentences
negative olumsuz

Still negative, Mr. Scott.

Hâlâ olumsuz, Bay Scott.

Negative, Team Leader. Negative.

Olumsuz, takım lideri, olumsuz.

Negative, Blue Leader.

Olumsuz, Mavi Lider.

Click to see more example sentences
negative olumsuzluk

What's your negativity, brother?

Senin olumsuzluğun nedir, kardeşim?

Things have been so messed up lately, all this negativity around me.

Son zamanlarda her şey berbat oldu, çevremdeki tüm bu olumsuzluk.

What's your negativity?

Senin olumsuzluğun nedir?

Click to see more example sentences
negative eksi

One, zero, negative a billion.

Bir, sıfır, eksi bir milyar.

I'm sorry, Negative One.

Kusura bakma Eksi Bir.

Plus is positive, minus is negative!

Artı pozitif, eksi negatif demek!

Click to see more example sentences
negative karamsar

God, this is getting so negative!

Tanrım, bu çok karamsar olmaya başladı!

Come on, Fred! Don't be so negative, okay?

Hadi ama Fred, bu kadar karamsar olma.

David, don't be so negative.

David, bu kadar karamsar olma.

Click to see more example sentences
negative negative

What does "negative" mean?

Peki, negative ne demek?

That's really neg.

Bu gerçekten "neg".

negative ters

That's a negative, Ghostrunner.

Bu Ghostrunner'ın tersi oldu.