English-Turkish translations for network:

ağın, ağ, ağlar · şebeke · bilgisayar ağı · ağa · ağ örgüsü · other translations

network ağın, ağ, ağlar

We don't know if he's one person or a network.

Tek bir kişi mi yoksa bir bilmiyoruz.

Ben, that's the standard deal for a network stalker.

Ben, bu iz sürücüleri için standart bir anlaşma.

Well, there is a vast network, right?

Şey, çok büyük bir var, değil mi?

Click to see more example sentences
network şebeke

It's not an underground network, John, it's an Underground network!

Bu bir yer altı şebekesi değil, John. Bir metro şebekesi!

But there's no network here.

Ama burada şebeke yok.

A network is just like a regular company.

Bir şebeke tıpkı normal bir şirket gibidir.

Click to see more example sentences
network bilgisayar ağı

Defense network computers

Savunma ağı bilgisayarları.

Now I'm a sub-service support network supervisor providing PC, Mac and mainframe infrastructure with online E-task back-up.

Artık Bay Garden sayesinde, şebeke ağı yönetici desteği veriyorum, PC, Mac ve ana bilgisayar altyapılarına çevrimiçi E-task desteği sağlıyorum.

BR's mainframe network is a beast.

BR'ın bilgisayar ağı, tam bir canavar.

network ağa

What kind of network

Ne tür bir ağa takıldı?

Connecting to the neural network somehow disrupted our brains' normal electrical activity.

Nöral ağa bağlanmak bir şekilde beynin normal elektriksel faaliyetini bozmuş.

Holding his private, encrypted network phone,

Elinde özel, şifreli ağa bağlı telefonu tutarak.

network ağ örgüsü

This is network, John.

Bu bir örgüsü, John.

If they're using a mesh network, we need at least two minutes.

Eğer örgü kullanıyorlarsa, en azından iki dakikaya ihtiyacımız var.