neutrinos

A neutrino Geiger counter.

Bir nötrino Geiger sayacı.

Mr. Kim, initiate continuous neutrino scans.

Bay Kim, sürekli nötrino taramasını başlatın.

When neutrinos collide with this body of water a whitish blue, "Cherenkov Light" is generated.

Nötronlar bu su kütlesiyle çarpıştığı zaman, beyazımsı mavi bir "Cherenkov Işığı" üretilir.

Deep convection patterns, proton reactions, neutrino count.

Derin ısıyayım modelleri. Proton tepkimeleri. Nötrino sayısı.

Closing all Z-Neutrino relay loops using an internalised synchronous back-feed reversal loop.

Aynı frekanstaki geri besleme iptal devresini kullanıp tüm Z-Nötrino röle devreleri kapatılabilir.

Something inside this pyramid is slowing down neutrinos.

Bu piramidin içindeki bir şey nötrinoları yavaşlatıyor.

Elevated radiation levels, EMP X-rays, gamma rays, oscillated neutrinos.

Yükselmiş radyasyon rötgenini çeker EMP gama ışınları nötrinolar salındı düzeltir.

But now they've discovered neutrinos.

Ama şimdi nötrinoları keşfettiler.

'Calling Moonbase Alpha by neutrino transmission.'

Nötrino iletimiyle Ay Üssü Alfa'yı arıyorum.

A stationary neutrino source!

Sabit bir nötrino kaynağı!