English-Turkish translations for nobody:

kimse · hiç · hiç kimse · bir hiç · hiçkimse · önemsiz bir kimse · other translations

nobody kimse

Wait a minute, you and your brother are working together and nobody told me about that?

Bekle bir dakika sen ve kardeşin beraber çalışıyorsunuz ve kimse bunu bana söylemedi öyle mi?

Yeah, but at least nobody got hurt.

Evet, en azından kimse zarar görmedi.

Maybe that is why; Nobody is that perfect.

Belki de bu yüzden; kimse mükemmel değildir.

Click to see more example sentences
nobody hiç

Well, nobody really knows him What else we got. because he only comes around once a year.

Hiç kimse onu gerçekten tanımıyor Başka ne varmış. Çünkü o yılda bir kere geliyor.

Dad, it's the best plan, all right? you get Samuel, and nobody gets hurt.

Baba, en iyi plan bu, tamam mı? Sen Samuel'i alırsın ve hiç kimse zarar görmez.

Nobody knows what's gonna happen next.

Hiç kimse, bir sonra ne olacağını bilemez.

Click to see more example sentences
nobody hiç kimse

Well, nobody really knows him What else we got. because he only comes around once a year.

Hiç kimse onu gerçekten tanımıyor Başka ne varmış. Çünkü o yılda bir kere geliyor.

Dad, it's the best plan, all right? you get Samuel, and nobody gets hurt.

Baba, en iyi plan bu, tamam mı? Sen Samuel'i alırsın ve hiç kimse zarar görmez.

Nobody is doing this to you.

Hiç kimse bunu sana yapmıyor.

Click to see more example sentences
nobody bir hiç

Well, nobody really knows him What else we got. because he only comes around once a year.

Hiç kimse onu gerçekten tanımıyor Başka ne varmış. Çünkü o yılda bir kere geliyor.

Nobody really knows what happened, but everybody's got a theory.

Gerçekte ne olduğunu hiç kimse bilmiyor, ancak herkesin bir teorisi var.

But this nobody is also a brave man

Ama bu hiç kimse ayrıca cesur bir adam.

Click to see more example sentences
nobody hiçkimse

There's nobody here, it's just you and me.

Burada hiçkimse yok, sadece sen ve ben.

You're not strong enough for this, Sara. Nobody is.

Bunun için yeterince güçlü değilsin Sara, hiçkimse değil.

Nobody actually saw him.

Aslında hiçkimse onu görmedi.

Click to see more example sentences
nobody önemsiz bir kimse

And one more thing, gentlemen, most important nobody gets hurt.

Ve bir şey daha beyler en önemlisi kimseye zarar gelmeyecek.

Well, Maeve is somebody and this bitch is a nobody.

Maeve önemli biri ve bu kaltak hiç kimse!