English-Turkish translations for number:

numara · numaralı · telefon numarası · sayı saymak, sayı, saymak · rakam · numaralamak · takım · adet · katmak, katılmak · toplam · tip · rakamlı · other translations

number numara

Now, you listen to me, young man this time, this phone number comes from the Chief.

Şimdi, beni iyi dinle genç adam Bu sefer, Bu telefon numarası şeften geliyor.

That number doesn't mean anything.

Bu numara hiçbir şey ifade etmiyor.

Number seven, four, six, nine, two, eight, two.

Yedi numara, dört, altı, dokuz, sekiz, iki, iki.

Click to see more example sentences
number numaralı

Well, let's see what's behind door number two.

Peki, bakalım iki numaralı kapının arkasında ne var.

Door number six!

Altı numaralı kapı!

Number one answer!

Bir numaralı cevap!

Click to see more example sentences
number telefon numarası

Now, you listen to me, young man this time, this phone number comes from the Chief.

Şimdi, beni iyi dinle genç adam Bu sefer, Bu telefon numarası şeften geliyor.

Check and see if there's a phone number there.

Tamam. Telefon numarası var diye bir bak.

I have cell phone number for him.

Onun için cep telefonu numarası var.

Click to see more example sentences
number sayı saymak, sayı, saymak

Think of any number between one and a million and I'll tell you what it is.

Bir ile bir milyon arasında bir sayı düşün bende sana onun ne olduğunu söyleyeyim.

So, are you a number, too?

Sen de bir sayı mısın?

There's a number on the body.

Üzerinde de bir sayı var.

Click to see more example sentences
number rakam

That's a pretty big number.

Bu oldukça büyük bir rakam.

A thousand people that is a good round number.

Bin tane insan. Ne kadar yuvarlak bir rakam.

Pretty impressive numbers, don't you think?

Oldukça etkileyici rakamlar, değil mi?

Click to see more example sentences
number numaralamak

Do these numbers mean anything to you?

Bu numaralar sana bir şey ifade ediyor mu?

What do the numbers mean?

Numaralar ne anlama geliyor?

I received numbers this morning.

Bu sabah numaralar geldi.

Click to see more example sentences
number takım

Team number one, this is Jimmy Miles and John Bull.

Bir numaralı takım, karşınızda Jimmy Miles ve John Bull.

Springfield's number one news team with our Emmy Award-winning anchorman Kent Brockman,

Springfield'in bir numaralı haber takımı Emmy ödüllü sunucumuz Kent Brockman ile birlikte.

Third Battalion, B Company, Number One Platoon.

Üçüncü Tabur, B Bölüğü, Bir Numaralı Takım.

Click to see more example sentences
number adet

And one number eight.

Bir adet sekiz numara.

Four test tubes, three pipettes and a number of nozzles bunsen.

Dört test tüpü, üç adet beher ve bir Bunsen ocağı!

Three passports, a driver's license, and a real social security number.

Üç pasaport, bir ehliyet ve bir adet gerçek sosyal güvenlik numarası.

number katmak, katılmak

Join La Forge in Engineering, Number One.

Mühendislik'te La Forge'a katıl Bir Numara.

Never investgate it don't the end on the second floor, room number one.

Bunu asla soruşturmazlar. Yapma İkinci katın sonunda, bir numaralı odada.

Their numbers have doubled.

Sayıları iki katına çıktı.

number toplam

Just another bank account, the art of adding numbers.

Bir başka banka hesabı daha, sayıları toplama sanatı.

Total penalty yardage, number of replay-challenges, coin toss

Toplam faul, meydan okumaların sayısı, yazı-tura atışı

number tip

Date, time, what kind of camera, serial number.

Tarih, zaman ne tip bir fotoğraf makinesi, seri numarası.

number rakamlı

Each mask has a four-digit number on it.

Her maske, üzerinde dört rakamlı bir sayıya sahip.