oaks

We went there for a picnic and made love under that oak and I asked and she said yes.

Oraya piknik için gittik ve o meşe ağacının altında seviştik ve ona sordum, o da evet dedi.

I climbed pine trees, oak trees, fig trees maple trees, uh, birch trees, willow trees

Çam ağaçları, meşe ağaçları, incir ağaçları akçaağaç, uh, huş ağacı, söğüt ağacı

Even with a dagger and a little white oak ash?

Bir hançer ve biraz beyaz meşe külü ile bile mi?

He's a member at Oak Valley and a partner in a law firm downtown.

Meşe Vadisi'nde bir üye ve şehir merkezindeki bir hukuk firmasında ortak.

Mr and Mrs Kellerman, Twin Oaks, Ohio.

Bay ve Bayan Kellerman, Twin Oaks, Ohio'dan.

Like, an oak tree?

Bir meşe ağacı gibi?

It's an oak tree, so it lasts a long time.

Bu, bir meşe ağacı o yüzden uzun yaşar.

Why did Senator Metcalf stay behind when General Grant, Oaks Ames, and the board left?

General Grant, Oaks Ames ve yönetim kurulu gittiğinde, Senatör Metcalf neden kaldı?

Was it a tree, like, an oak tree?

Bir ağaç mıydı? Bir meşe ağacı gibi?

Actually sir, that's poison oak

Aslında efendim, o zehirli meşe.