obtained

Yes, it's possible to obtain a radioactive sketch via satellite, but it's impossible to find the bomb that way.

Evet, uydu aracılığıyla radyoaktif bir kroki elde etmek mümkün. Ama bombayı bu şekilde bulmak imkânsız.

This tape was obtained by a federal agent working undercover inside the Tong.

Bu bant, Tong içinde gizli çalışan bir federal ajan tarafından kaydedildi.

Those weapons were made with new technology, and therefore difficult to obtain.

Bu silahlar yeni teknoloji ile yapıldı, bu yüzden elde etmek zordur.

I, earlier today, obtained these Scandinavian publications from, uh, a Soho outlet.

Bugün erken saatlerde Soho'da bir yerden bu İskandinav yayınları elde ettim.

I've been trying to obtain this combustion efficiency for over a month!

Bu elde etmek için çalışıyorum bir ay boyunca yanma verimliliği!

British Intelligence obtained these pictures two days ago.

British istihbaratı iki gün önce bu resimleri elde etti.

Molly Benedict obtained a handgun license three months ago.

Molly Benedict üç ay önce bir silah ruhsatı almış.

Still, they obtain furs, valuable buffalo hides otter, fox and beaver.

Hala değerli buffalo derileri, samur, tilki ve kunduz kürkleri var.

Patty Hewes may be attempting to obtain this information.

Patty Hewes belki de bu bilgiyi ele geçirmeye çalışıyor.

How did you obtain this information?

Sen, bu kadar bilgiyi nasıl elde ettin?