English-Turkish translations for officially:

resmi olarak · resmen · other translations

officially resmi olarak

I'm sorry, Ethan, but this is an official investigation and I must be honest.

Üzgünüm Ethan, fakat bu resmi bir soruşturma ve ben dürüst olmak zorundayım.

I realize, as a Boleyn, she's not officially a Howard but as your sister's daughter.

Fark ettim ki, Boleyn olarak, o resmi bir Howard değil ama kız kardeşinin kızı olarak öyle.

According to official records, it never happened.

Resmi kayıtlara göre öyle bir şey olmadı.

Click to see more example sentences
officially resmen

To be honest, I'm not sure you could get a divorce because I'm not even sure you're officially married.

Dürüst olmak gerekirse, ben bir boşanma alabilir emin değilim Ben bile emin değilim çünkü resmen evlisin.

Sheriff forbes has officially declared Mason Lockwood a missing person.

Şerif Forbes resmen Mason Lockwood'u kayıp kişi ilan etti.

What, is he officially the golden child now?

Ne yani, resmen altın çocuk mu oldu?

Click to see more example sentences