English-Turkish translations for often:

sık, sıkça, sık sık · çok · genelde, genellikle · çoğunlukla · çoğu kez · other translations

often sık, sıkça, sık sık

It's good for her too, because we'll be there more often.

Bu onun için de iyi olacak çünkü daha sık orada olacağız.

Not very often, no.

Çok sık değil, hayır.

I've often thought about it.

Bunu sık sık düşündüm.

Click to see more example sentences
often çok

Look, um Sometimes, not very often, Something like this happens.

Şey bazen, çok da sık değil ama böyle şeyler oluyor.

But not for a while and not often.

Ama bir süre ya da çok sık değil.

That happen very often?

Bu çok sık olur mu?

Click to see more example sentences
often genelde, genellikle

You often agree with me, and then a week later say, "I don't remember doing that.

Sen de genelde bana katılıyorsun ve bir hafta sonra "ben öyle bir şey hatırlamıyorum" diyorsun.

The Captain and I often share morning tea together.

Kaptan ve ben genelde sabah çayımızı paylaşırız da.

It is more a case of applying the law which is often quite different.

Bu daha çok bir yasa uygulama davası ki genellikle oldukça farklı olur.

Click to see more example sentences
often çoğunlukla

My former life often seems like an ugly, terrible dream.

Eski hayatım çoğu zaman çirkin ve berbat bir rüya gibi görünüyor.

First and last are often the same.

İlk ve son çoğu kez aynıdır.

And often cruel.

Ve çoğunlukla zalim.

Click to see more example sentences
often çoğu kez

First and last are often the same.

İlk ve son çoğu kez aynıdır.

You see, justice and law Mr. Du Toit, are often just

Bakın adalet ve hukuk Bay Du Toit çoğu kez

In a good bouillabaisse, the little fish are often tastier than the big ones.

İyi bir tabakta küçük bir balık büyük olandan çoğu kez daha lezzetlidir.

Click to see more example sentences