English-Turkish translations for opinion:

fikir · görüş · düşün · düşünce · inanç · tahmin · takdir · other translations

opinion fikir

And because that's my opinion, and because it's your opinion, I'm going to give you a chance, I am.

Çünkü benim fikrim böyle, çünkü senin de fikrin böyle olduğu için sana bir şans vereceğim.

Is that your professional or personal opinion?

Bu profesyonel fikrin mi, yoksa kişisel fikrin mi?

But your professional opinion?

Ama senin profesyonel fikrin nedir?

Click to see more example sentences
opinion görüş

A second opinion is a good idea.

İkinci bir görüş iyi bir fikir.

He wants a second opinion.

İkinci bir görüş istiyor.

And I gave you a professional opinion.

Ben de sana profesyonel bir görüş veriyorum.

Click to see more example sentences
opinion düşün

Look, this is just one man's opinion.

Bak, bu sadece bir kişinin düşüncesi.

That's just one woman's opinion.

Bu sadece bir kadının düşüncesiydi.

Yes, ma'am, but I believe Mr. Stern has a difference of opinion.

Evet Bayan, ama sanırım Bay Stern'ün farklı bir düşüncesi var.

Click to see more example sentences
opinion düşünce

Love isn't an opinion, it's a chemical reaction.

Sevgi bir düşünce değil, kimyevi bir reaksiyondur.

It's just her opinion!

Bu sadece onun düşünceleri.

Perhaps my opinions just aren't intellectual enough for you.

Belki de benim düşüncelerin senin için yeterince entelektüel değildir.

Click to see more example sentences
opinion inanç

Well, that is a strong opinion.

Şey, bu güçlü bir inanç.

An opinion is a belief, a view, a judgment.

Düşünce bir inançtır, bir görüş, bir yargıdır.

opinion tahmin

That is not a boast or an opinion.

Bu bir övünç ya da tahmin değil.

An appraisal's considered an opinion.

Fiyat tahmini görüş kabul edilir.

opinion takdir

I appreciate your opinion.

Senin fikrin, takdir ediyorum.