organisms

He's not a criminal or anything, he's just an organic farmer that made a stupid mistake.

O, suçlu falan değil o sadece organik çiftçi ve aptalca bir hata yaptı.

This man works for a very dangerous criminal organization, and others are on their way.

Bu adam çok tehlikeli bir suç örgütü adına çalışıyor ve diğerleri de yolda.

William Bell is not the problem. He's certainly not the head of any terrorist organization.

William Bell problem değil ve o kesinlikle bir terörist örgütünün başkanı değil.

About three years ago, my friend Jim Clark and I started this organization

Yaklaşık üç sene önce, arkadaşım Jim Clark ve ben bu organizasyonu kurduk.

But he don't understand it's a business, it's work, it's an organization.

Ama anlamıyor ki. .bu bir iş, bir ticaret, bu bir organizasyon..

I'm Dr Griffin Weir Welcome to the new Weir Organ Transplant Facility

Ben Dr. Griffin Weir. Yeni Weir Organ Nakli Merkezi'ne hoşgeldiniz.

There is an organization called Iris. And another group against it.

İris adında bir organizasyon ve ona karşı çalışan başka bir grup var.

No, but there's an organization called Child Protective Services.

Hayır, ama Çocuk Esirgeme Kurumu adında bir kuruluş var.

And, if that wasn't miracle enough, this ship is actually a living organism?

Ve sanki bu kadar mucize yetmemiş gibi, bu gemi aslında yaşayan bir organizma mı?

I mean, he loves organic food and and animals and being outside.

Yani o organik yemekleri seviyor ve hayvanları ve dışarda olmayı.