petri

Dr. Petri, it's Virginia Chambers, yes that's right.

Dr. Petri, ben Virginia Chambers, evet, doğru.

Almost the only real thing in there, and even that's grown in a Petri dish.

Neredeyse buradaki tek gerçek şey ve o bile bir Petri kabında yetişiyor.

My father's name was Ed Petrie, he died years ago.

Benim babamın adı Ed Petrie, ve yıllar önce öldü.

Ms. Petrie wants to see you.

Bayan Petrie seni görmek istiyor.

What happened? Sascha Petrie stole them first.

Ne oldu? Sascha Petrie benden önce çalmış.

Lab tech work; like, petri dish cultures, things like that.

Lab teknik işi petri kabında kültürler, bunun gibi şeyler.

The most natural thing in there's probably grown in a Petri dish.

Oradaki en doğal şey büyük ihtimalle bir Petri kabında yetişiyor.

But that woman in the picture, Franny Petrie, I treated her.

Ama şu resimdeki kadın, Franny Petrie onu tedavi ettim.

This is Mark Petrie.

Bu da Mark Petrie.

But It's in the Petri dish, that's not really natural, isn't it?

Ama deney kabının içi de zaten doğal değil, değil mi?