philosopher's

No, he's a French philosopher.

Hayır, o bir Fransız filozof.

Well, here's a Greek philosopher for you.

İşte senin için bir Yunan filozof.

The philosopher Henri Bergson says it's funny when a human being behaves like an object.

Filozof Henri Bergson, bir insanın bir nesne gibi davranmasının komik olduğunu söylüyor.

There's a time and a place for philosophical discussion.

Felsefi tartışmanın bir zamanı ve yeri vardır.

Hey, what's a gangster doing talking like a philosopher?

Peki bir gangster ne yapar? Bir filozof gibi mi konuşur?

He's the philosopher, not you.

Filozof olan o, sen değil.

He's this philosopher that I'm reading at the moment.

Bir filozof, şu an onun bir kitabını okuyorum.

So it's really a philosophical question.

Bu gerçekten felsefik bir soru.

Ted's not a philosopher.

Ted bir filozof değil.

Paracelsus combined the philosopher's stone with another artifact.

Paracelsus Felsefe Taşı ile birlikte başka bir obje kullandı..