English-Turkish translations for philosopher:

filozof · felsefeci · düşünür · other translations

philosopher filozof

I'm a soldier, not a philosopher.

Ben bir askerim, filozof değil.

I'm not only a philosopher, sir.

Ben sadece bir filozof değilim, bayım.

He's the philosopher, not you.

Filozof olan o, sen değil.

Click to see more example sentences
philosopher felsefeci

The second blow came from an influential philosopher and social critic, Herbert Marcuse.

İkinci saldırı, etkili bir felsefeci ve toplumsal eleştirmen Herbert Marcuse'den geldi.

To a philosopher?

Bir felsefeci için?

The philosopher Friedrich nietzsche said,

Felsefeci Friedrich Nietzsche şöyle der:

Click to see more example sentences
philosopher düşünür

As a scientist and alchemist I know that metals can be transformed, but as a philosopher

Bir bilim adamı ve simyacı olarak, madenlerin dönüştürüldüğünü bilirim. Ama bir düşünür olarak da

Thinkers, philosophers, all of them saying exactly the same thing:

Düşünürler ve filozoflar, hepsi de aynı şeyi söylüyor:

The Zen philosopher, Basho, once wrote:

Zen düşünürü Basho şöyle demiş: