English-Turkish translations for political:

politik · siyasi · siyasal · hükümet · other translations

political politik

Once at a political rally and once at a golf tournament. And his wife is such a sweet lady.

Bir kez politik mitingde bir kez de golf turnuvasında.. .Ve karısı ne tatlı bir bayandı.

It's a political and social fight.

Bu bir politik ve sosyal savaş.

That's a political concern, not military.

Bu askeri değil politik bir mesele.

Click to see more example sentences
political siyasi

He's not at the store, and there's no meeting tonight, no political meeting.

Dükkanda değil, ayrıca bu gece bir toplantı yok! Siyasi toplantı da yok.

He was a political prisoner.

O siyasi bir mahkumdu.

You are a political commissioner, aren't you?

Siz bir siyasi komisersiniz, değil mi?

Click to see more example sentences
political siyasal

Now whatever affects your political life affects me, and Linda Johnson is a political liability.

Şimdi senin politika yaşamını ne etkiliyorsa, o beni de etkiliyor, ve Linda Johnson siyasal bir engel.

You owe me a full intelligence report on the Hynerian political situation.

Bana tam bir istihbarat raporu borçlusun Hinerya'daki siyasal durum hakkında.

And don't, please, start another political discussion.

Ve sakın, lütfen, bir siyasî tartışma daha başlatmayın.

Click to see more example sentences
political hükümet

The Mathenite government has offered me political sanctuary.

Mathenite hükümeti bana politik sığınma hakkı önerdi.