English-Turkish translations for production:

ürün · yapım · üretim · prodüksiyon · verim · yapımcılık · yapımcı · yetiştirme · yapıt · other translations

production ürün

Well, there's a difference between a good idea and a good product.

İyi bir fikirle iyi bir ürün arasında bir fark vardır.

And this is their final product, look at that.

Ve bu da nihai ürün. Şuna bir bakın. Müthiş!

How far advanced is the product?

Bu ürün ne kadar gelişmiş?

Click to see more example sentences
production yapım

Mr Wood, do you know anything about the art of film production?

Bay Wood film yapım sanatı hakkında hiçbir şey biliyor musunuz?

I mean, look, there's almost no production costs.

Demek istediğim, şuna bak, yapım masrafı neredeyse yok.

It's called "Production value.

Yapım değeri" deniyor buna.

Click to see more example sentences
production üretim

Good evening, ladies and gentlemen, and welcome to the Art Production Fund benefit.

Bayanlar ve baylar, iyi akşamlar, Sanat Üretim Fonu bağış gecesine hoş geldiniz.

That's what I thought of."Production for use". It's simple, isn't it?

Ben de öyle düşündüm." Kullanım için üretim." Basit, değil mi?

Look, we control production and distribution.

Biz üretim ve dağıtımı kontrol edeceğiz.

Click to see more example sentences
production prodüksiyon

It'll be "Peter Griffin presents a Lois Griffin production.

Peter Griffin Sunar: Bir Lois Griffin Prodüksiyonu" olur.

Where's my favorite production designer?

En sevdiğim prodüksiyon tasarımcım nerede?

Hello, Mad Men production office.

Merhaba, Mad Men prodüksiyon ofisi.

Click to see more example sentences
production verim

Well, this was a very productive first session, Mr. Castle, but I'm afraid our time is up.

Pekâlâ, bu çok verimli bir ilk seanstı Bay Castle ama korkarım ki vaktimiz doldu.

I just had a very productive interview with Ms. Dunbar.

Bayan Dunbar ile çok verimli bir görüşme yaptım.

A secure community is a productive community.

Güvenli bir toplum verimli bir toplumdur.

Click to see more example sentences
production yapımcılık

Sir Laurence Olivier Productions.

Sör Laurence Olivier Yapımcılık.

Rather Romy Rolly productions hire stars for some stupid dialogues,

Tabi ki Romy Rolly yapımcılık yıldızları kiralamak için bazı aptal diyaloglar,

Kiosk Productions presents an outer space adventure, starring you!

Kiosk yapımcılık sunar: Bir Uzay Filmi. Başrollerde Sen!

Click to see more example sentences
production yapımcı

Your production team, who are they?

Yapımcı ekibin mi? Onlar kim?

A Peruvian production company called me.

Peru'lu bir yapımcı beni aradı.

production designer Oh Sang-man editor Koh Im-pyo sound designer Kim Suk-won music by Cho Young-wook, Jeon Sang-yoon executive producer Kim Seung-bum produced by Lee Eun Lee Mi-yeon written and directed by Kim Ji-woon

prodüksüyon tasarımcısı Oh Sang-Man editör Koh Im-Pyo ses tasarımcısı Kim Suk-Won müzik Cho Young-Wook, Jeon Sang-Yoon yardımcı yapımcı Kim Seung-Bum yapımcı Lee Eun Lee Mi-Yeon yazan ve yöneten Kim Ji-Woon

Click to see more example sentences
production yetiştirme

She's a product of terrible parenting!

Korkunç bir yetiştirmenin ürünü o!

production yapıt

Is this a fuckin' production for ya?

Bu lanet yapıt senin için mi?