English-Turkish translations for professor:

profesör · öğretmen · hoca · profösör · doçent · öğretim · other translations

professor profesör

Believe me, professor, I've been asking myself the same question for six years.

İnanın bana, profesör, altı yıldır ben de kendime aynı soruyu soruyorum.

That's why the professor went back inside.

İşte bu yüzden Profesör tekrar içeriye gitti.

Professor Stanley, what is it?

Profesör Stanley, ne var?

Click to see more example sentences
professor öğretmen

Maybe I should become a teacher or a college professor, you know.

Belki de bir öğretmen ya da üniversitede bir profesör olmalıyım.

Professor Michael Waterman, respected teacher and Simon's old schoolmaster.

Profesör Michael Waterman, saygın öğretmen ve Simon'ın eski hocası.

Delivery for "Professor Shane Botwin.

Öğretmen Shane Botwin" için teslimat.

Click to see more example sentences
professor hoca

It's not bad for a college professor, huh?

Bir üniversite hocası için iyi değil mi?

I'm the new professor.

Ben de yeni hoca.

Professor Michael Waterman, respected teacher and Simon's old schoolmaster.

Profesör Michael Waterman, saygın öğretmen ve Simon'ın eski hocası.

Click to see more example sentences
professor profösör

Go get some sleep, Professor.

Git ve biraz uyu, Profösör.

And the professor's a senile, amoral crackpot!

Ve profösör; bunak, ahlaksız ve kafadan çatlak!

No, the professor flunked me.

Hayır, profösör bıraktı beni.

Click to see more example sentences
professor doçent

Associate Professor Dr. Juliana di Matteo.

Doçent doktor Dr. Juliana di Matteo.

Raqim Faisel, Assistant Professor at Bryden University.

Raqim Faisel, Bryden Üniversitesi'nde yardımcı doçent.

professor öğretim

Alice Cynkar, an English professor at OSU.

Alice Cynkar, OSU'da İngiliz Dili öğretim üyesi.