programe

I understand it's some sort of computer program, But that's all I know.

Bir tür bilgisayar programı olduğunu biliyorum ama tek bildiğim bu.

But she's just like a computer program then, right?

Ama o sadece bir bilgisayar programı sonuçta değil mi?

This is a great program.

Bu harika bir program.

Kent, we got a program here and it looks like it's running

Kent, biz burada bir program var ve o koşma gibi görünüyor

If there's anything that That makes me a good person, it's my commitment to this program.

Beni bu kadar iyi yapan bir şey varsa da bu programa olan bağlılığım.

Mr. Black is obviously using a computer program.

Belli ki Bay Black bir bilgisayar programı kullanıyor.

I have a boyfriend in the Witness Protection program.

Tanık Koruma programında bir erkek arkadaşım var.

Some sort of Witness Protection program?

Bir çeşit tanık koruma programı mı?

It's a special program for very talented kids.

Bu özel bir program çok yetenekli çocuklar için.

Either this unsub is really, really good, or this is the worst neighborhood watch program.

Ya bu zanlı gerçekten çok çok iyi ya da bu şimdiye kadarki en kötü komşu izleme programı.