English-Turkish translations for property:

mülk · malı, mal · özellik · mülkiyet · arazi · eşya · gayrimenkul · other translations

property mülk

Can you check whether there's any other property registered to Daniel Simpson?

Daniel Simpson adına kayıtlı başka bir mülk var diye kontrol eder misin?

This is private property and I'm

Burası özel bir mülk ve senden

Property is still technically yours.

Teknik olarak mülk hâlâ senin.

Click to see more example sentences
property malı, mal

This facility and everything in it is now property of the Defense Department.

Bu tesis ve içindeki her şey artık Savunma Bakanlığı'nın malı.

This is hospital property, okay?

Bu hastanenin malı, tamam mı?

That is government property.

O bir hükümet malıdır.

Click to see more example sentences
property özellik

The problem is, it's private property, and I don't have a warrant.

Sorun şu ki, özel bir mülk. Ve elimde bir izin yok.

He says, "this is private property,

O da "Burası özel bir mülk" dedi.

My private property, Mr. Gold.

Benim özel mülküm, Bay Gold.

Click to see more example sentences
property mülkiyet

That's private property, isn't it?

Bu özel mülkiyet, öyle değil mi?

This is royal property, go away!

Burası kraliyet mülkiyeti, uzak dur!

But they're not all Zeeland containers, and the contents are private property.

Bunların hepsi Zeeland konteyneri değil. Ve içindekiler de özel mülkiyet.

Click to see more example sentences
property arazi

Do you know This property?

Bu araziyi biliyor musun?

This is a fine property.

Ne güzel bir arazi.

Nick, you stay and watch the property.

Nick, sen kal ve araziyi izle.

Click to see more example sentences
property eşya

It's a legal term for the personal property of a married woman.

Bu evli bir kadının kişisel eşyaları için kullanılan yasal bir terimdir.

Is his car not his property?

Arabası da, onun eşyası değil mi?

He damaged the property, it's an automatic process.

Eşyalara zarar verdi. Bu otomatik bir işlem.

Click to see more example sentences
property gayrimenkul

La Rochelle Casualty and Property Ins rance.

La Rochelle Kaza ve Gayrimenkul Sigortası.

Ernie nolan, erco properties.

Ernie Nolan, Erco Gayrimenkul.

Ernie nolan from erco properties

Erco Gayrimenkul'den Ernie Nolan mı?