English-Turkish translations for queen:

రాణి · kraliçe · kız · kraliçe yapmak · vezir · sevgili · ibne · sultan · other translations

queen రాణి

But you, you stay here. And become my queen. Or I could just kill you.

Ama sen, burada kalacaksın. ve benim kraliçem olacaksın. ya da sadece seni öldürürüm.

But I must tell you something, my dear Queen.

Ama size bir şey söylemeliyim sevgili Kraliçem.

The Queen sent you, didn't she?

Seni Kraliçe gönderdi değil mi?

Click to see more example sentences
queen kraliçe

Mother, why does everyone love the queen so much? Because she is beautiful.

Anne, neden kraliçeyi herkes bu kadar çok seviyor? çünkü o çok güzel.

Mary is already a Queen.

Mary çoktan bir kraliçe.

Prince Albert and Queen Victoria, silly.

Prens Albert ve Kraliçe Victoria, seni aptal.

Click to see more example sentences
queen kız

A strange girl with a face like a Queen.

Kraliçe gibi bir yüzü olan tuhaf bir kız.

The Red Queen asked me to dinner.

Kızıl Kraliçe beni yemeğe davet etti.

Girls, boys, punks, freaks, butches, femmes, kings, queens, trannies, trainees, ladies and gentlemen

Kızlar, oğlanlar, punklar, ucubeler butchlar, hanımlar, krallar, kraliçeler, translar, deneyenler bayanlar ve baylar.

Click to see more example sentences
queen kraliçe yapmak

And when you're queen, you'll have the power to make the world a better place.

Ve kraliçe olduğunuzda, dünyanın daha iyi bir yer yapmak için güç olacak.

The Queen has had a little baby girl for Edward.

Kraliçe, Edward için küçük bir kız bebek yaptı.

Why isn't the queen doing anything?

Neden kraliçe değil bir şey yapıyor?

Click to see more example sentences
queen vezir

We got his cell phone and a white queen.

Elimizde cep telefonu ve beyaz bir vezir var.

Who's the black queen, sir?

Siyah vezir kim efendim?

We got a white queen.

Beyaz bir vezir bulduk.

Click to see more example sentences
queen sevgili

But I must tell you something, my dear Queen.

Ama size bir şey söylemeliyim sevgili Kraliçem.

Now, my dear White Queen,

Şimdi Sevgili Beyaz Kraliçe,

Dear Queen Elizabeth, how is England?

Sevgili Kraliçe Elizabeth, İngiltere nasıl?

Click to see more example sentences
queen ibne

Patrick, you silly old queen.

Patrick, seni aptal yaşlı ibne.

But a wise old queen

Ama bilge yaşlı bir ibne

You want a big black man, not a little, stingy queen.

Büyük, siyah bir adam lazım sana, küçük, cimri bir ibne değil.

queen sultan

Queen Jodhaa is a Hindu Rajput.

Sultan Jodhaa bir Hint Rajputu!

Are you kidding Regina the Queen-a.

Dalga geçiyorsun Sultan Regina.