English-Turkish translations for reaction:

tepki · reaksiyon · tepkime · tepkin · refleks · other translations

reaction tepki

It's happened so many times that my mom's developed a very mature reaction,

O kadar çok kere oldu ki, annem çok olgun bir tepki geliştirdi.

It's just a reaction.

Bu sadece bir tepki.

It's just a normal human reaction to stress.

Sadece normal bir insanın strese verdiği tepki.

Click to see more example sentences
reaction reaksiyon

There's a chemical reaction between men and women.

Kadın ve erkek arasında kimyasal bir reaksiyon var.

Have you ever had a reaction like this before?

Daha önce böyle bir reaksiyon oldu mu?

It's a normal male reaction.

Bu normal bir erkek reaksiyonu.

Click to see more example sentences
reaction tepkime

This sounds like a bug bite, some kind of allergic reaction.

Böcek ısırığı gibi geldi. Bir tür alerjik tepkime gibi.

Yeah, it's kind of a chemical reaction, you know?

Evet, bir çeşit kimyasal tepkime, anladın mı?

Interesting reaction. But what does it mean?

İlginç bir tepkime, ama anlamı ne?

Click to see more example sentences
reaction tepkin

But as a citizen yourself, don't you have a gut reaction?

Fakat bir vatandaş olarak, senin de içgüdüsel bir tepkin yok mu?

Amber, what's your reaction.

Amber, senin tepkin ne?

This reaction surprises me.

Bu tepkin beni şaşırttı.

Click to see more example sentences
reaction refleks

That was just a knee-jerk reaction.

Bu sadece refleks gibi bir laftı.